Bine ati venit pe site-ul Filialei Hidroelectrica HIDROSIND!

Daca doriti sa fiti informat la timp de activitatea noastra sau sa aduceti comentarii la materialele postate pe acest site, va rugam inregistrati-va.

Member Login
Lost your password?
Not a member yet? Sign Up!

CURTEA CONSTITUTIONALA – DECIZIE 1073/2009

septembrie 10, 2009
By

DECIZIA Nr.1.073

din 8 septembrie 2009

 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. a unor pachete de acţiuni

 

Publicată în Monitorul Oficial nr.659 din 03.10.2009

 

 

Ioan Vida – preşedinte
Nicolae Cochinescu – judecător
Acsinte Gaspar – judecător
Puskás Valentin Zoltán – judecător
Tudorel Toader – judecător
Augustin Zegrean – judecător
Antonia Constantin – procuror
Valentina Bărbăţeanu – magistrat-asistent

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. a unor pachete de acţiuni, excepţie ridicată de Federaţia Sindicală Hidroelectrica – Hidrosind Bucureşti în Dosarul nr.6.781/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curţii că partea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a transmis la dosar note scrise, prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca devenită inadmisibilă, precizând că, ulterior sesizării Curţii Constituţionale, ordonanţa ce face obiectul acesteia a fost respinsă prin lege.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 ianuarie 2009, pronunţată în Dosarul nr.6.781/2/2008, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. a unor pachete de acţiuni. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Federaţia Sindicală Hidroelectrica – Hidrosind Bucureşti într-o cauză având ca obiect obţinerea de despăgubiri.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată, în esenţă, că din preambulul ordonanţei de urgenţă nu rezultă existenţa unei reale situaţii extraordinare, a cărei reglementare nu putea fi amânată. În acest sens, arată că necesitatea acoperirii integrale a consumului intern de energie, în condiţiile precizate în preambul, ori necesitatea atragerii în regim de urgenţă de fonduri pentru investiţiile de mediu şi de retehnologizare reprezintă situaţii cu caracter de durată şi a căror rezolvare urmează să aibă loc numai după trecerea unei perioade de timp neprecizate, dar suficient de lungi, de vreme ce finanţarea lucrărilor pe care le implică se prevede a fi asigurată din veniturile obţinute de la instituţiile financiare de credit. De asemenea, invocarea crizei financiare înregistrate la nivelul unor ţări dezvoltate nu este justificată de vreo legătură de cauzalitate cu necesitatea creării unei companii energetice naţionale. În plus, susţine că intrarea în vigoare a ordonanţei este lăsată la latitudinea Consiliului Concurenţei, ca urmare a precizării din articolul final al ordonanţei, în sensul că prevederile acesteia se aplică după emiterea deciziei de autorizare a concentrării economice. În fine, arată că ordonanţa de urgenţă a fost adoptată cu nerespectarea obligaţiilor de obţinere, anterior intrării pe ordinea de zi a Guvernului, a avizelor consultative ale Consiliului Economic şi Social şi Consiliului Legislativ.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că prevederile ordonanţei criticate nu încalcă dispoziţiile Legii fundamentale în ceea ce priveşte posibilitatea executivului de a adopta ordonanţe de urgenţă.

Potrivit prevederilor art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr.47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art.146 lit.d) din Constituţie, precum şi ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr.47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. a unor pachete de acţiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.730 din 28 octombrie 2008.

În opinia autorului excepţiei, au fost nesocotite următoarele dispoziţii din Legea fundamentală: art.78 privind intrarea în vigoare a legii, art.79 referitor la atribuţiile Consiliului Legislativ, art.115 alin.(4) potrivit căruia Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora, şi art.141 privind Consiliul Economic şi Social.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 a fost supusă aprobării Parlamentului, fiind respinsă prin Legea nr.150/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.308 din 11 mai 2009. Potrivit art.29 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, instanţa de contencios constituţional decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare. Respingerea prin lege a unei ordonanţe are ca efect ieşirea din vigoare a acesteia. Întrucât, în cazul de faţă, acest eveniment legislativ s-a petrecut ulterior sesizării Curţii Constituţionale cu verificarea constituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008, excepţia de neconstituţionalitate având acest obiect urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.146 lit.d) şi al art.147 alin.(4) din Constituţie, precum şi al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) şi al art.29 din Legea nr.47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. a unor pachete de acţiuni, excepţie ridicată de Federaţia Sindicală Hidroelectrica – Hidrosind Bucureşti în Dosarul nr.6.781/2/2008 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 septembrie 2009.