Bine ati venit pe site-ul Filialei Hidroelectrica HIDROSIND!

Daca doriti sa fiti informat la timp de activitatea noastra sau sa aduceti comentarii la materialele postate pe acest site, va rugam inregistrati-va.

Member Login
Lost your password?
Not a member yet? Sign Up!

ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri de sprijin financiar si de restructurare pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” – SA

martie 6, 2007
By

GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA
privind unele masuri de sprijin financiar si de restructurare pentru Societatea
Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” – SA
Avand in vedere natura activitatii desfasurate de Societatea Comerciala de
Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” – SA, respectiv
prestarea de servicii de interes economic general care nu pot fi intrerupte, precum si
situatia financiara dificila in care se afla aceasta, se impune adoptarea unor masuri
urgente in vederea continuarii acestei activitati, in conditii de siguranta si eficienta,
prin acordarea unor compensari pentru pierderile inregistrate din activitatea de baza
desfasurata in scopul prestarii serviciului de interes economic general.
In temeiul art.115 alin(4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta
Art.1. In vederea restructurarii Societatii Comerciale de Producere a Energiei
Electrice si Termice “Termoelectrica” – SA se scutesc la plata obligatiile datorate la
data de 31.12.2006, precum si accesoriile aferente si neachitate pana la data intrarii
in vigoare a prezentei Ordonante de Urgenta, respectiv:
a. Obligatiile fiscale principale catre Ministerul Finantelor Publice reprezentand rate
de capital, dobanzi , comisioane si alte costuri, comision la fondul de risc pentru
imprumuturile externe garantate sau subimprumutate de stat precum si accesoriile
aferente, conform evidentei contabile a M.F.P la data de 31.12.2006 si neachitate
pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in limita sumei de
2.074.404.000 lei.
b. Obligatiile fiscale principale reprezentand taxa pe valoarea adaugata inclusiv cele
aferente lunii decembrie 2006 cu scadenta in anul urmator, precum si accesoriile
aferente si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de
urgenta, in limita sumei de 306.835.000 lei.
c. Alte obligatii fiscale catre bugetul general consolidat al statului cu exceptia
obligatiilor reprezentand retineri la sursa inclusiv cele aferente lunii decembrie 2006
cu scadenta din anul urmator, precum si accesoriile aferente datorate si neachitate
pana la data intrarii in vigoare a prezentei Ordonanta de urgenta a Guvernului, in
limita sumei de 292.803.000 lei.
d. Obligatiile reprezentand taxe vamale, comision vamal si alte taxe si impozite
datorate statului, potrivit legii, in cadrul operatiunilor vamale pentru importurile
realizate, precum si accesoriile aferente datorate la 31.12.2006 si neachitate pana la
data punerii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in limita sumei de
254.403.000 lei.
e. Datorii catre Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului, constand in creante
preluate de la SC Distrigaz Sud SA si SC Distrigaz Nord SA in temeiul ordonantei
de urgenta a Guvernului nr.37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din
economie, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si accesoriile aferente
datorate la 31.12.2006 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei
ordonante de urgenta, in limita sumei de 51.328.403,48 lei.
Art.2. (1) Scutirile la plata acordate potrivit art.1, se aplica cu prioritate asupra
obligatiilor fiscale principale de natura celor prevazute la articolul mai sus
mentionat si apoi asupra obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora.
(2) Prevederile art.1 se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante
de urgenta in Monitorul Oficial.
Art.3. Creditorii obligatiilor scutite la plata conform prezentei ordonante de
urgenta, vor renunta la orice actiuni judiciare sau extrajudiciare impotriva Societatii
Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” – SA si
vor intreprinde demersurile necesare in vederea ridicarii oricarei sarcini, garantii
sau masuri de executare silita instituite in legatura cu obligatiile prevazute la art.1.
Art. 4 .(1) Plata datoriilor Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si
Termice “Termoelectrica” – SA catre furnizorii de materii prime, combustibil si
servicii, precum si accesoriile aferente, datorate la data de 31.12.2006 si neachitate
pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in limita sumei de
379.134.514 lei, se va efectua din disponibilitatile in lei incasate din emisiunile de
titluri de stat cu aceasta destinatie de Ministerul Finantelor Publice.
(2) Ministerul Finantelor Publice in baza notificarii scrise a SC Termoelectrica
SA, va proceda in termen de maximum 45 de zile de la data comunicarii la lansarea
de titluri de stat de pe piata interna in lei, in valoare nominala totala, egala cu
valoarea datoriilor catre furnizorii de materii prime, combustibil si servicii precum si
accesoriile aferente datorate la 31.12.2006.
(3) Termenele de scadenta, datele de emisiune si celelalte caracteristici ale
titlurilor de stat vor fi stabilite prin prospectul de emisiune aprobat prin ordin al
ministrului finantelor publice.
(4) Sumele rezultate ca urmare a lansarii emisiunilor titlurilor de stat vor fi
virate de Ministerul Finantelor Publice in contul indicat de SC Termoelectrica SA in
notificare, in prima zi lucratoare de la data emisiunii.
(5) SC Termoelectrica SA raspunde de realitatea, corectitudinea datelor si
informatiilor cuprinse in notificarea inaintata Ministerului Finantelor Publice si de
utilizarea sumelor conform prevederilor alin (1).
Art. 5. (1) – In vederea eficientizarii activitatii Societatii Comerciale de Producere a
Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” – SA se vor intreprinde urmatoarele
masuri de restructurare:
a) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA transfera, fara plata, pe baza de protocol, actiunile detinute la
filialele sale SC Electrocentrale Bucuresti – SA, SC Electrocentrale Galati – SA si
SC Electorcentrale Deva – SA in proprietatea statului reprezentat de Ministerul
Economiei si Comertului, urmand ca acestea sa opereze direct pe piata de energie
electrica si termica pe baza unor planuri de afaceri viabile.
b) Actiunile detinute de Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si
Termice “Termoelectrica” – SA la SC Termoserv Bucuresti – SA, SC Termoserv
Constanta – SA, SC Termoserv Mures – SA, SC Termoserv Galati – SA si SC
Termoserv Deva – SA vor fi transferate, fara plata, pe baza de protocol, in
proprietatea societatilor pe care le deservesc, respectiv SC Electrocentrale Bucuresti
– SA, SC Electrocentrale Galati – SA si SC Electrocentrale Deva – SA.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la fiecare dintre societatile
mentionate mai sus, va aproba modificarea actului constitutiv decurgand din
transferul actiunilor sus-mentionate si va dispune inregistrarea modificarilor in
Registrul Actionarilor si la Registrul Comertului.
(2) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA transfera, fara plata, pe baza de protocol, actiunile detinute la
filialele sale SC Termoserv Turceni – SA, SC Termoserv Rovinari – SA si SC
Termoserv Craiova – SA in proprietatea societatilor pe care le deservesc, respectiv
SC Complexul Energetic Turceni – SA, SC Complexul Energetic Rovinari – SA si
SC Complexul Energetic Craiova – SA.
(3) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA transfera, cu acordul bancilor/institutiilor financiare,
obligatiile de plata cu scadenta dupa data de 31 decembrie 2006, rezultate in baza
contractelor de credit incheiate in acest sens in nume propriu si in beneficiul
urmatoarelor societati comerciale: SC Electrocentrale Bucuresti – SA, SC
Electrocentrale Galati – SA, SC Electrocentrale Deva – SA, SC Complexul
Energetic Rovinari – SA si SC Complexul Energetic Turceni – SA.
(4) Sumele reprezentand obligatiile de plata care vor fi transferate de
Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA catre societatile comerciale mentionate la alineatul precedent
si asumate de acestea vor fi prevazute in protocoale de predare primire incheiate
intre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA si fiecare dintre aceste societati comerciale, in termen de
maximum 120 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in
Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
(5) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA transfera, cu acordul bancilor/institutiilor financiare,
obligatiile de plata cu scadenta dupa data de 31 decembrie 2006, rezultate in baza
contractelor de finantare, cu garantia statului, a reabilitarii grupurilor energetice la
Centrala Electrica de Termoficare Iasi si la Centrala Electrica de Termoficare
Suceava, catre cele doua societati, obligatii care vor fi platite de acestea.
(6) Pentru rambursarea ratelor de capital si plata costurilor aferente creditelor
mentionate la alin (5) se aloca sume defalcate din impozitul pe venit catre bugetele
locale ale unitatilor administrativ teritoriale care au in patrimoniu societatile
respective.
(7) Sumele reprezentand obligatiile de plata care vor fi transferate de
Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA catre operatorii economici mentionati la alineatul precedent
si asumate de acestia, vor fi prevazute in protocoale de predare- primire incheiate
intre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA si fiecare dintre centralele termoelectrice sus-mentionate in
termen maximum de 120 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta
in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
(8) In termen de 90 zile de la indeplinirea masurilor prevazute la alin (1) – (7),
Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – SA va
fuziona cu Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA, in conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,
Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA va functiona in cadrul Societatii Comerciale de Producere a
Energiei Electrice “Hidroelectrica” – SA cu statut de Filiala cu personalitate juridica.
Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica” – SA, in calitate de filiala a Societatii Comerciale de Producere a
Energiei Electrice “Hidroelectrica” – SA, va avea in structura 4 sucursale de
producere a energiei electrice si termice, respectiv Societatea Comerciala de
Producere a Energiei Electrice si Termice Doicesti, Societatea Comerciala de
Producere a Energiei Electrice si Termice Borzesti, Societatea Comerciala de
Producere a Energiei Electrice si Termice Braila si Societatea Comerciala de
Producere a Energiei Electrice si Termice Paroseni si 4 sucursale de reparatii si
servicii, respectiv Societatea Comerciala Termoserv Doicesti, Societatea Comerciala
Termoserv Borzesti, Societatea Comerciala Termoserv Braila si Societatea
Comerciala Termoserv Paroseni.
(9) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice
“Termoelectrica SA” va prelua toate drepturile si isi va asuma toate obligatiile
corespunzatoare patrimoniului preluat de la societatile comerciale de reparatii si
servicii Termoserv Borzesti SA, Termoserv Braila SA, Termoserv Paroseni SA si
Termoserv Doicesti SA si se subroga în drepturile si obligaþiile ce decurg din
raporturile juridice ale acestor societati comerciale cu tertii, inclusiv în litigiile în
curs.
Predarea-preluarea activului si pasivului aferente capitalului social varsat se
face pe baza de protocoale de predare-preluare încheiate pe baza evidentelor
contabile de la data de 30 iunie 2007.
Capitalul social al Societatii Comerciala de Producere a Energiei Electrice si
Termice “Termoelectrica SA” se majoreaza corespunzator.
Obligatiile de plata cu scadenta dupa data de 31 decembrie 2006 rezultate din
cota parte aferenta Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si
Termice “Termoelectrica” – SA, devenita filiala a Societatii Comerciale de
Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” – SA, pentru creditele externe
subimprumutate si/sau garantate de stat vor fi preluate de Filiala Societatea
Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” – SA.
(10) In vederea continuarii procesului de eficientizare a activitatii, Societatea
Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” – SA va
inchide grupurile de generare ineficiente si necompetitive pe piata de energie
electrica si termica.
(11) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice
“Hidroelectrica” – SA va continua actiunile de atragere de capital necesar realizarii
de grupuri noi de generare a energiei electrice si/sau modernizarii grupurilor
existente la fostele sucursale ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei
Electrice si Termice “Termoelectrica” – SA, respectiv CET Braila, CET Paroseni,
CET Borzesti si CET Doicesti, de la stadiul la care se gasesc la data preluarii, prin
constituirea de societati comerciale cu capital mixt impreuna cu investitorii privati.
Art.6. Masurile de sprijin financiar reglementate prin prezenta ordonanta de urgenta
constituie ajutor de stat care reprezinta o compensare necesara pentru realizarea in
conditii normale de siguranta si continuitate a serviciului de interes economic
general si se acorda cu respectarea deciziei de autorizare a Consiliului Concurentei
nr. 210/10.10.2006 precum si ale prevederilor legale in in materie de ajutor de stat.
Art.7 – Incepand cu data publicarii prezentei ordonante de urgenta, pozitia nr. 1 din
anexa la ordonanta de urgenta nr.128/2006 privind unele masuri pentru diminuarea
arieratelor bugetare, se abroga.
PRIM – MINISTRU
CALIN POPESCU – TARICEANU