Bine ati venit pe site-ul Filialei Hidroelectrica HIDROSIND!

Daca doriti sa fiti informat la timp de activitatea noastra sau sa aduceti comentarii la materialele postate pe acest site, va rugam inregistrati-va.

Member Login
Lost your password?
Not a member yet? Sign Up!

Proiect – Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice

iulie 17, 2008
By

Proiect – Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice

NOTÃ DE FUNDAMENTARE
Secþiunea 1 Titlul proiectului de act normativ –
Ordonanþã de urgenþã
privind unele mãsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de cãtre Societatea Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A., societate comercialã cu capital integral de stat, a unor pachete de acþiuni de la societãþi comerciale cu capital majoritar de stat
Secþiunea a 2 – a Motivul emiterii actului normativ (*)
Asigurarea, în condiþii de sustenabilitate, siguranþã, competitivitate, suportabilitate a preþului ºi a accesului la reþea pentru toþi consumatorii de energie din România, care constituie o obligaþie fundamentalã a statului Român în calitate de stat membru al UE. În urma studiilor efectuate de un consorþiu de consultanþi în acest sens, pentru îndeplinirea cu succes a acestor obiective, se impune înfiinþarea unei companii integrate vertical, care sã aibã o cotã de piaþã care sã asigure masa criticã necesarã ºi care, prin dimensiunile sale, sã poatã activa într-o piaþã regionalã competitivã.
1. Descrierea situaþiei actuale
1.1 Restructurarea Regiei Autonome de Electricitate – RENEL
În 1998, în baza Hotãrârii de Guvern nr.365/1998, restructurarea Regiei Autonome de Electricitate – RENEL (o companie de stat integrata vertical) a condus la crearea Companiei Naþionale de Electricitate – CONEL, de asemenea deþinutã de stat ºi aflatã sub coordonarea Ministerului Industriilor ºi Comerþului. CONEL era operatorul de transport, de sistem ºi de piaþã ºi deþinea 100% urmãtoarele trei filiale:
• S.C. TERMOELECTRICA S.A. pentru producerea de energie electricã ºi termicã;
• S.C. HIDROELECTRICA S.A. pentru producerea de energie electricã;
• S.C. ELECTRICA S.A. pentru distribuþia ºi furnizarea energiei electrice.
Producþia de energie nuclearã a fost separatã de RENEL ºi a fost organizatã în douã entitãþi: Compania Naþionalã S.C. NUCLEARELECTRICA S.A. ºi Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare.
1.2 Divizarea Companiei Naþionale de Electricitate – CONEL
În 2000, în baza Hotãrârii de Guvern nr. 627/2000, CONEL s-a divizat în patru societãþi separate:
• S.C. TERMOELECTRICA S.A. pentru producerea de energie electricã ºi termicã;
• S.C. HIDROELECTRICA S.A. pentru producerea de energie electricã;
• S.C. ELECTRICA S.A. pentru distribuþia ºi furnizarea energiei electrice;
• C.N. TRANSELECTRICA S.A. ca operator de transport, de sistem ºi de piaþã.
1.3 Operatorii de distribuþie ºi furnizare
În conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr.1342/2001, SC Electrica SA, companie deþinutã de stat, a fost organizatã într-o companie care cuprindea:
– opt filiale de distribuþie ºi furnizare de energie electricã cu personalitate juridicã, cu sucursale la nivel naþional, dupã cum urmeazã – SC FDFEE Muntenia Sud SA cu sediul în Bucureºti, SC FDFEE Transilvania Nord SA cu sediul în Cluj-Napoca, SC FDFEE Transilvania Sud SA cu sediul în Braºov, SC FDFEE Banat SA cu sediul în Timiºoara, SC FDFEE Moldova SA cu sediul în Bacãu, SC FDFEE Oltenia SA cu sediul în Craiova, SC FDFEE Muntenia Nord SA cu sediul în Ploieºti ºi SC FDFEE Dobrogea SA cu sediul în Constanþa;
– ºi opt sucursale de întreþinere ºi servicii energetice, fãrã personalitate juridicã, coordonate de Divizia de Întreþinere ºi Servicii Energetice (DISE), structurã organizatoricã în cadrul Electrica SA.
Prin HG 74/2005 a fost înfiinþatã Filiala de Întreþinere ºi Servicii Energetice „Electrica Serv” SA, societate comercialã cu personalitate juridicã care are în structura sa opt sucursale la nivel naþional.
Ca urmare a procesului de privatizare, din structura SC „ Electrica”- SA au fost privatizate cinci filiale de distribuþie ºi furnizare a energiei electrice, respectiv: SC FDFEE Banat SA, SC FDFEE Dobrogea SA, SC FDFEE Moldova SA, SC FDFEE Oltenia SA, SC FDFEE Muntenia Sud SA.
În conformitate cu prevederile Directivei Europene nr.54 din 2003 ºi ale Legii energiei electrice nr. 13/2007, filialele de distribuþie ºi furnizare din cadrul SC „ Electrica „ SA ºi-au separat activitatea de furnizare de cea de distribuþie a energiei electrice, prin hotãrârea Guvernului nr. 675/2007. Astfel, în prezent, în fiecare regiune respectiv Transilvania Nord, Transilvania Sud ºi Muntenia Nord existã câte o societate de distribuþie ºi respectiv una de furnizare a energiei electrice, la care SC”Electrica”- SA deþine 78% din capitalul social; restul de acþiuni revenind Fondului Proprietatea.
1.4. Concluziile studiilor si lucrarilor efectuate
În urma studiilor efectuate de un consorþiu de consultanþi în acest sens, pentru îndeplinirea cu succes a acestor obiectivelor propuse prin prezentul proiect, se impune înfiinþarea unei companii integrate vertical, care sã aibã o cotã de piaþã care sã asigure masa criticã necesarã ºi care, prin dimensiunile sale, sã poatã activa într-o piaþã regionalã competitivã.
1.5. Elementele obiective ale situatiei extrordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata, consecintele negative ale neadoptarii proiectului in regim de urgenta
Necesitatea emiterii in regim de urgenta a actului normativ rezulta obiectul general al dezvoltãrii sectorului energetic pe care il constituie acoperirea integralã a consumului intern de energie în condiþii de creºtere a securitãþii energetice a þãrii, de dezvoltare durabilã ºi cu asigurarea unui nivel corespunzãtor de competitivitate,
Este de notorietatea necesitatea atragerii in regim de urgenta de fonduri necesare pentru investitiile de mediu si de retehnologizare fara de care continuarea activitatii complexelor energetice este periclitata, masurile propuse spre aprobare prin prezentul proiect permitand crearea unui grup mai mare de firme care este mult mai credibil si deci eligibil la atragerea unor fonduri de institutiile financiare de credit.
Luând in considerare posibilele consecinþe ale actualei crize financiare inregistrate la nivelul unor tari dezvoltate ºi necesitatea crearii unor entitati economice stabile la nivel naþional, apte sã acþioneze atât pe piaþa regionalã de energie cât ºi pe piaþa unicã europeanã, precum si faptului cã aceste elemente vizeazã un interes public, apare justificata adoptarea unor solutii fata de aceasta situaþie extraordinarã. a cãrei reglementare nu poate fi amânatã.
2. Schimbãri preconizate Noua structurã organizatoricã propusã prin prezentul proiect de act normativ, include activitãþi de distribuþie, furnizare, mentenanþã ºi producþie astfel încât sã se realizeze o companie integratã vertical, cu prezenþã regionalã, prin parcurgerea urmãtoarelor etape:
1.Transferul întregului pachet de acþiuni nominative, deþinute de stat la Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica”-S.A., denumitã în continuare “Hidroelectrica”-s.a., din administrarea Ministerului Economiei ºi Finanþelor în administrarea Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Statului.
2.Majorarea capitalului social al Societãþii Comerciale de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice ,,Electrica’’-S.A., denumitã în continuare ,,Electrica’’-S.A., cu aportul în naturã al statului, prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, reprezentând întregul pachet de acþiuni nominative deþinute de statul roman la ,,Hidroelectrica’’-S.A., la Societatea Comercialã “Complexul Energetic Rovinari”-S.A. ºi la Societatea Comercialã “Complexul Energetic Turceni”-s.a.;
3. Emiterea de noi acþiuni ale ,,Electrica’’-S.A. care revin statului prin A.V.A.S., în schimbul aporturilor în naturã prevãzute la pct. 2.
4. Transferul tuturor acþiunilor nominative deþinute la ,,Hidroelectrica’’-S.A., la Societatea Comercialã “Complexul Energetic Rovinari”-S.A. ºi la Societatea Comercialã “Complexul Energetic Turceni”-S.A., din proprietatea privatã a statului ºi din administrarea A.V.A.S. în proprietatea Electrica S.A.
Se preconizeazã prin proiectul de act normativ, ca A.V.A.S. ºi Ministerul Economiei ºi Finanþelor sã mandateze prin ordin comun, reprezentanþii în adunarea generalã a acþionarilor “Electrica”-S.A. atunci când pe ordinea de zi a ºedinþelor figureazã mãsuri de implementare a strategiei naþionale în domeniul energetic.
Procesul de evaluare a aporturilor în naturã ale statului prin intermediul A.V.A.S. constând în pachetele de acþiuni deþinute de cãtre stat la societãþile mai sus menþionate este îndelungat ºi anevoios. Din aceste considerente, dar având în vedere ºi faptul cã pânã la momentul definitivãrii procesului de evaluare se impune ca aceste participaþii sã fie administrate integrat, de un acþionar calificat, cu experienþã managerialã în domeniul energetic, aºa cum este cazul Electrica S.A., este necesar ca, pânã la momentul majorãrii capitalului social conform art.2, alin.(1), lit. a), b) si c), sã se constituie în favoarea “Electrica”-S.A. un drept de uzufruct, cu titlu oneros, asupra acestor pachete de acþiuni.
Mai exact, potrivit dispoziþiilor art. 124 din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Electrica S.A., în calitate de uzufructuar va deþine dreptul de vot în cadrul adunãrilor generale ordinare ale acþionarilor, pentru pachetele de acþiuni pentru care se constituie contractul de uzufruct. nudul proprietar, A.V.A.S., va pãstra dreptul de vot în adunãrile generale extraordinare. aºadar statul, prin A.V.A.S., va pãstra dreptul de vot cu privire la chestiunile fundamentale care þin de organizarea ºi funcþionarea societãþilor emitente ale pachetelor de acþiuni ce fac obiectul transferului cu titlu de aport la capitalul social al Electrica S.A.
Prin urmare, aceastã metoda legalã, asigurã administrarea eficientã a noii companii create, încã de la momentul intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, fapt de naturã a crea condiþiile unei guvernãri corporatiste eficiente, chiar anterior momentului finalizãrii procesului de evaluare ºi intrãrii pe deplin în drepturi a Electrica S.A. prin inregistrarea transferului dreptului de proprietate.
Pentru garantarea dreptului statutului de a incasa sumele cuvenite cu titlul de dividende aferente situatiilor financiare ale anului fiscal in care a detinut calitatea de actionar si de a se elimina orice dubii privitoare la disimularea unei masuri cu caracter de ajutor de stat in favoarea Electrica S.A, actul normativ prevede, in mod expres, caracterul oneros si nu gratuit al uzufructuarului. Valoarea uzufructului va fi reprezentata de suma reprezentand contravaloarea dividendelor cuvenite A.V.A.S. , pentru pachetele care fac obiectul dreptului de uzufruct, calculate pana la data incetarii acest drept.
3. Alte informaþii (**) Crearea unei societãþi integrate vertical la nivel regional ce va include în structura sa atât activitatea de distribuþie la nivelul a trei regiuni, activitãþi de furnizare ºi mentenanþã, cât ºi o capacitate iniþialã de producere de aproximativ 9300 MW, îi va permite acesteia sã profite de sinergiile ºi beneficiile obþinute prin implicarea în toate etapele lanþului valoric energetic. Analiza factorilor cheie – definirea bunei funcþionari a sectorului energetic – indicã faptul cã opþiunea pentru un jucãtor puternic la nivel naþional/regional ar servi mai bine obiectivului de creare a unui sistem eficient, sigur ºi sustenabil de furnizare a energiei electrice în România.
Secþiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic SC „ Electrica-SA va încuraja dezvoltarea concurenþei pe piaþa energiei din România, devenind un standard pentru ceilalþi participanþi pe piaþã. Aºa cum s-a întâmplat în alte state membre ale Uniunii Europene, companiile multinaþionale de energie (câteva dintre acestea fiind prezente ºi pe piaþa româneascã de energie) nu sunt stimulate de cadrul actual sã concureze întotdeauna în mod eficient astfel încât sã asigure suportabilitatea preþurilor la consumator pe pieþele pe care activeazã . La nivelul UE s-au desfãºurat o serie de analize, existând informaþii cã anumite companii încearcã evitarea concurenþei ºi respectã regulile concurenþei doar dacã sunt obligate. Astfel, crearea unui jucãtor român puternic va încuraja concurenþa, acesta devenind un standard în ceea ce priveºte preþurile practicate ºi serviciile prestate.
O parte semnificativã din capacitatea de producere instalatã, existentã ºi care nu va face parte din SC „ Electrica” SA, urmeazã a fi, în principiu, privatizatã, asigurându-se astfel cã noua companie nu va afecta în mod negativ concurenþa.
Capacitãþile de producere instalate deþinute de SC „ Electrica” SA în urma aplicãrii acestui proiect, vor reprezenta aproximativ 49% din totalul intern, un nivel mai redus decât media înregistratã în Uniunea Europeanã, de 55%. Calculul se realizeazã pentru cea mai mare companie energeticã din respectiva piaþã.
Cota deþinutã de SC „ Electrica” SA din totalul producþiei de energie/energiei furnizate pe piaþa din România la înfiinþare va fi de aproximativ 50%, cifra fiind de asemenea sub media Uniunii Europene.
Datorita investiþiilor propuse pentru producerea de energie electricã regenerabilã, sustenabilitatea furnizãrii de energie în România va fi îmbunãtãþitã.
2. Impactul asupra mediului de afaceri În prezent, în România nu existã o companie de electricitate care sã fie suficient de mare pentru a putea sã participe în proiecte regionale ºi internaþionale, în beneficiul pieþei din România; o companie de aceastã mãrime va permite dezvoltarea acestor tipuri de proiecte.
Piaþa de energie din România necesitã investiþii semnificative, atât în scopul modernizãrii activelor existente cât ºi în scopul investiþiilor în noi centrale de electricitate ºi în instalaþii pentru activitatea de distribuþie. Facilitãþile de producþie ºi de distribuþie propuse pentru a fi integrate în „Electrica” SA vor fi modernizate în schimbul unei sume totale de aproximativ 1000 milioane de euro, din care 600 milioane euro pentru retehnologizarea Complexurilor energetice Turceni ºi Rovinari; SC „ Electrica” SA va contribui în mod semnificativ la îndeplinirea cerinþelor de investiþii în sectorul energetic românesc, în ceea ce priveºte noile active de producþie ºi sursele de producere a energiei pe bazã de resurse regenerabile, inclusiv pentru respectarea obiectivelor de mediu asumate prin Tratatul de aderare, pentru Societatea Comercialã „Complexul Energetic Turceni” – S.A ºi respectiv, pentru Societatea Comercialã „Complexul Energetic Rovinari” – S.A.
3. Impactul social Datoritã implementãrii acestui proiect, prin menþinerea entitãþilor juridice existente, se realizeazã minimizarea disponibilizãrilor de personal. Se vor înregistra cele mai scãzute reduceri de locuri de muncã, datoritã nevoilor reduse de modernizare ºi reorganizare a hidrocentralelor ºi capacitãþii importante de a oferi oportunitãþi de reorientare profesionalã.
Crearea de locuri de munca în regiunile rurale – capacitãþi adiþionale, preliminate de cca.300 MW pe bazã de gaz, cca.425MW pe bazã de resurse regenerabile (biomasã, eolianã ºi micro-hidrocentrale) ºi cca.1000 MW centrale cu acumulare pompare, vor facilita crearea de locuri de muncã în zonele rurale, prin implementarea proiectelor.
– Protecþia mediului – reabilitarea centralelor pe bazã de cãrbune va avea un impact pozitiv asupra mediului local/regional prin reducerea poluãrii;
– Emisii de CO2 – Vor fi înregistrate emisii de CO2 proporþional, cele mai mici, datorate ponderii ridicate a producerii de energie electricã în hidrocentrale ºi centrale nucleare;
– Preþurile energiei electrice practicate în relaþia cu consumatorii casnici – preþurile energiei electrice furnizate consumatorilor casnici se asteaptã sã devinã stabile ºi relativ mai mici pe termen lung (prin creºterea productivitãþii ºi prin mixul de producþie bine echilibrat).
– Creºterea predictibilitãþii preþului energiei la consumatorul final
4. Impactul asupra mediului (***) Investiþiile de tip “Greenfield” în capacitãþile de producþie a energiei pe bazã de resurse regenerabile ºi de asemenea reabilitarea capacitãþilor hidroenergetice existente, vor ajuta România sã atingã obiectivele fixate în ceea ce priveºte producerea de energie regenerabilã.
Combustibilul necesar pentru funcþionarea centralelor pe cãrbuni este disponibil în România (atât Complexul Energetic Turceni cât ºi cel de la Rovinari includ mine adiacente care asigurã producþia pentru urmãtorii 35-40 ani).
„Electrica” SA va asigura activitatea ºi competitivitatea minelor de cãrbuni naþionale.
Complexele Energetice Rovinari ºi respectiv, Turceni, prezintã o problemã de finanþare a proiectelor prevãzute în angajamentele încheiate de România cu UE pe probleme de mediu. Astfel, unul din avantajele noii structuri, poate fi determinat ºi de urmãtoarele premize:
1.„Electrica” SA va realiza investiþii semnificative de retehnologizare ºi de tip Greenfield.
• Investitii de retehnologizare 2008 – 2014: aproximativ 1000 milioane de euro,
• Investitii de tip Greenfield 2008 – 2014: aproximativ 1.400 milioane de euro
2. Suma de aproximativ 750 de milioane de euro este disponibilã în urma privatizãrilor companiilor de distribuþie (trecute ºi curente), astfel fiind disponibil un total de 2,250 milioane de euro fonduri (presupunând o ratã a îndatorãrii de 30:70).
Investiþiile ºi retehnologizãrile propuse vor fi plãtite utilizând fondurile disponibile în urma privatizãrilor realizate în trecut ºi din împrumuturi.
5. Alte informaþii Structura pieþei de producþie a þãrilor europene a fost comparatã de Comisia Europeanã în “Anexa tehnicã la raportul Comisiei privind implementarea pieþei interne de gaz ºi energie electricã”. Valorile indicate demonstreazã cã valoarea medie în Uniunea Europeanã a cotei de piaþã a celui mai mare producãtor de energie din fiecare þarã este 55%.
Valoarea maximã a capacitãþii instalate sugeratã pentru noua entitate – aproximativ 49% în 2007 ºi 52,8% în 2012, din producþia internã actualã a României – rãmâne sub media europeanã.
Secþiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât ºi pe termen lung (pe 5 ani)
Impactul asupra bugetului general consolidat va fi unul favorabil: o societate puternicã va genera venituri bugetare suplimentare, având în vedere profitabilitatea estimatã a acestei societãþi, caracterizatã de o valoare a întreprinderii de aproximativ 20 – 24 miliarde Euro, ce va creºte progresiv pânã în 2012. Profitul net total al SC „ Electrica” SA. este estimat sã ajungã în anul 2012 la 800 milioane Euro, ROA (rata rentabilitãþii activelor) la 8-11%, iar nivelul investiþiilor sã fie de aproximativ 2,35 miliarde Euro ºi va asigura noi locuri de muncã, ce vor genera venituri bugetare suplimentare din impozite ºi diverse contribuþii ºi taxe aferente.
– mii lei –
Indicatori Anul
curent Urmãtorii
4 ani Media
pe 5 ani
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Modificãri ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i) impozit pe profit ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
i) impozit pe profit
c) bugetul asigurãrilor sociale de stat:
i) contribuþii de asigurãri Nu e cazul

Nu e cazul Nu e cazul
2. Modificãri ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ºi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ºi servicii
c) bugetul asigurãrilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ºi servicii Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
4. Propuneri pentru acoperirea creºterii
cheltuielilor bugetare Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificãrilor veniturilor ºi/sau cheltuielilor bugetare Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
7. Alte informaþii Se intenþioneazã ca SC „ Electrica” SA sã fie privatizatã prin listarea unui pachet semnificativ de acþiuni la o Bursã de Valori în urmãtorii 3 pânã la 5 ani. Aceasta va permite creºterea regionalã ºi incurajarea participãrii la profitabilitatea societãþii. În acelasi timp listarea la Bursã va asigura prezenþa acþionariatului privat în cadrul societatii . Valoarea pachetului de acþiuni care va forma obiectul ofertei publice este estimatã a fi de aproximativ 4-6 miliarde Euro.
Secþiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaþiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative
suplimentare Nu e cazul
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaþia comunitarã în
materie Directiva 2003/54/EC (“A doua Directivã a electricitãþii”);
Directiva 2001/77/EC; Directiva 2004/8/EC;
Politica energeticã a Europei pentru 2007: – în cadrul revizuirii politicii energetice a UE, Comisia Europenã a propus pe 10 ianuarie 2007 un pachet integrat în ceea ce priveºte energia ºi schimbãrile climatice în scopul reducerii emisiilor pentru secolul 21. ‘
În materia concurenþei, a fost depusã la Consiliul Concurenþei documentaþia pentru avizul conform aºa cum precizeazã art.26. lit.(l) din Legea nr.21/1996 ºi pentru consultarea Direcþiei de Ajutord Stat.
În legãturã cu ajutorul de stat, AVAS va susþine aplicarea Comunicãrii cãtre Statele membre în aplicarea art.92 ºi 93 din Tratatul de Instituire a comunitãþii europene, “Application of Articles 92 and 93 of the EEC Treatz to public authorities’ holdings”, care la pct.3 precizeazã faptul cã: “ Achiziþia directã, parþialã sau totalã a acþiunilor unei societãþi comerciale existentã, fãrã intervenþia de capital proaspãt, nu constituie ajutor de stat pentru companie.” Conform pct.4.1 din aceeaºi comunicare, nu sunt necesare alte obligaþii în sarcina Statului membru într-o astfel de situaþie.
3. Decizii ale Curþii Europene de Justiþie ºi alte documente Nu e cazul
4. Evaluarea conformitãþii: Integrarea verticalã ºi privatizarea activelor aferente nu sunt interzise de nicio directivã, lege sau regulament al UE.
Denumirea actului sau documentului comunitar, numãrul, data adoptãrii ºi data publicãrii Gradul de conformitate (se conformeazã/ nu se conformeazã) Comentarii
5. Alte acte normative ºi/sau documente internaþionale din care decurg angajamente Nu e cazul
6. Alte informaþii Urmãtoarele acte normative se vor modifica în mod corespunzãtor:
a) Hotãrârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naþionale de Electricitate – S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
b) Hotãrârea Guvernului nr. 857/2002 privind reorganizarea Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” – S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 27 august 2002;
c) Hotãrârea Guvernului nr. 103/2004 privind unele mãsuri pentru restructurarea activitãþii de producere a energiei electrice ºi termice pe bazã de lignit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 februarie 2004;
d) Hotãrârea Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinþarea Societãþii Comerciale Filiala de Întreþinere ºi Servicii Energetice „Electrica Serv” – S.A. prin reorganizarea activitãþii din cadrul Societãþii Comerciale de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 3 februarie 2005.
Secþiunea a 6-a
Consultãrile efectuate în vederea elaborãrii proiectului de act normativ
1. Informaþii privind procesul de consultare cu organizaþii neguvernamentale, institute de cercetare ºi alte organisme implicate Proiectul de act normativ a fost prezentat organismelor implicate, de cãtre consultanþii de proiect, KPMG ºi SOVA & Asociaþii, în cadrul mai multor întâlniri, în trimestrul IV 2007, cât ºi la întâlnirea din 18 aprilie 2008, la sediul AVAS, unde au participat reprezentanþi ai Ministerului Economiei ºi Finanþelor, OPCPM, directorii Hidroelectrica, Transelectrica, CE Rovinari, CE Turceni, Electrica ºi ANRE:
În ºedinþa Comisiei de Dialog Social a AVAS, care s-a þinut pe 31.03.2008, proiectul a fost prezentat spre dezbatere reprezentanþilor Confederaþiilor patronale ºi Confederaþiilor Sindicale, în prezenþa reprezentantului Departamentului pentru Dialog Social al Guvernului României.
Confederaþiile sindicale au fost consultate ºi în cadrul ºedinþelor organizate în data de 09.07.2008 ºi 15.07.2008 la sediul AVAS, cât ºi în cadrul unor întâlniri organizate la nivelul Guvernului.
În baza tuturor discuþiilor purtate, proiectul hotãrârii Guvernului afiºat pe site-ul AVAS, începând cu ianuarie 2008 a fost completat ºi modificat. Forma actualizatã se gãseºte pe site-ul AVAS.
2. Fundamentarea alegerii organizaþiilor cu care a avut loc consultarea, precum ºi a modului în care activitatea acestor organizaþii este legatã de obiectul proiectului de act normativ AVAS în calitate de acþionar la S.C. Electrica S.A., a solicitat participarea tuturor instituþiilor implicate, astfel încât sã poatã fi identificate cele mai bune soluþii pentru finalizarea procesului.
3. Consultãrile organizate cu autoritãþile administraþiei publice locale, în situaþia în care proiectul de act normativ are ca obiect activitãþi ale acestor autoritãþi, în condiþiile Hotãrârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritãþilor administraþiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu e cazul
4. Consultãrile desfãºurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu e cazul
5. Informaþii privind avizarea de
cãtre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii
c) Consiliul Economic ºi Social
d) Consiliul Concurenþei
e) Curtea de Conturi a) Consiliul Legislativ – s-a obþinut avizul in data de [•];
b) Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii – nu este cazul;
c) Consiliul Economic ºi Social:
d) Prin adresa nr. P/4903/17.07.2008 s-a remis spre avizare Consiliului Economic si Social, proiectul de Hotarare de Guvern privind unele mãsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de cãtre Societatea Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A., societate comerciala cu capital integral de stat, a unor pachete de acþiuni, anterior proiectul fiind supus dezbaterii in Comisia de dialog Social din data de 31.03.2008
Prin adresa nr. 1819/02.09.2008, Consiliul Economic si Social ne informeaza ca in sedinta din 01.09.2008, plenul a hotarat amanarea avizarii proiectului sus mentionat pana la data la care Comisia pentru Industrii si Servicii va prezenta spre dezbatere un raport rezultat in urma problemelor din sectorul energetic.
In data de 06.10.2008, AVAS a transmis spre avizare Consiliului Economic si Social, proiectul de Ordonanta de urgenta privind unele mãsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de cãtre Societatea Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A., a unor pachete de acþiuni
e) La Consiliul Concurenþei au fost depuse documentele încã din 30.04.2008, fiind purtate discuþii atât cu Departamentul de Ajutor de Stat, cât ºi cu Departamentul de Concurenþã (adresa P/2972/30.04.2008). În cursul sãptãmânii 21 – 25.07. au avut loc discuþiile finale privind avizul conform în baza Legii nr. 21/1996, cât ºi pentru definitivarea notei privind analiza asupra elementelor de ajutor de stat care va fi transmisã serviciilor Comisiei Europene.
Cu adresa nr. 4167/08.08.2008, Consiliul Concurenþei a transmis punctul sãu de vedere, opinând cã ar putea fi implicate elemente de ajutor de stat, la constituirea dreptului de uzufruct, în condiþiile proiectul prin care acest drept era constituit cu titlu gratuit. De asemenea, Consiliul Concurenþei a propus transmiterea unui material de informare Comisiei Europene. Acest material a fost transmis în cursul zilei de 18.08.2008. pe format electronic, urmând a se transmite în data de 22.08.2008 în forma oficialã.
Totodatã, prin adresa nr.796/29.07.2008 Consiliul Concurenþei a emis Punctul de vedere în temeiul art.29 din Legea concurenþei, nr.21/1996, republicatã, prin care constatã faptul cã „ existã premisele realizãrii unei operaþiuni de concentrare economicã. Este esenþial ca operaþiunea de concentrare economicã sã nu fie pusã în aplicare înainte de emiterea unei decizii de cãtre Consiliul Concurenþei.” Punctul de vedere permite promovarea proiectului de act normativ, urmând ca autoritatea de concurenþã sã se pronunþe în urma depunerii notificãrii oficiale.
Cu adresa nr.9900/9547/05.08.2008, SC ELECTRICA SA a înaintat Notificarea de concentrare economicã prevãzutã de proiectul de act normativ, Consiliului Concurenþei.

În plus, precizãm faptul cã prin Infograma 3235/10.04.2008, Reprezentanþa Permanentã a României pe lângã UE ne-a fãcut cunoscut faptul cã responsabilul dosarului energie din Reprezentanþã, a fãcut o scurtã prezentare DG Tren, în legãturã cu posibilitatea unei reorganizãri a sistemului energetic românesc. Serviciile Comisiei au apreciat cã intenþiile pãrþii române nu par sã contravinã legislaþiei comunitare privind piaþa energiei, solicitând detalii suplimentare ºi organizarea unor întâlniri la nivel de experþi.
Precizãm suplimentar faptul cã, în cadrul mecanismului de preconsultare, informal, derulat între autoritãþile române ºi Comisia Europeanã, cu ocazia seminarului din luna mai, experþii europeni au precizat „operaþiunea de dobândire a unor acþiuni fãrã subscrierea de capital proaspãt este o tranzacþie simplã, normalã, între douã pãrþi; capitalul social al unei companii creºte fãrã aport de numerar, subscrierea fãcându-se, în acest caz, cu acþiuni.
Este necesar sã se decidã valoarea aporturilor acþionarilor care sã se bazeze pe o evaluare reflectând valoarea de piaþã a acþiunilor cu care se subscrie. În baza acestor valori evaluate se vor stabili noile cote de participare ale acþionarilor la capitalul social al societãþii în cauzã. În aceastã situaþie nu ar fi implicate elemente de ajutor de stat.”Experþii europeni au atras atenþia cã aceastã operaþiune se poate realiza prin „fuziune”, ea reprezentând teoretic un proces de concentrare economicã, fiind necesarã consultarea Consiliului Concurenþei.
f) Curtea de Conturi – nu este cazul;
6. Alte informaþii Nu e cazul
Secþiunea a 7-a
Activitãþi de informare publicã privind elaborarea ºi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societãþii civile cu privire la necesitatea elaborãrii proiectului de act normativ Societatea civilã a fost informatã prin afiºarea acestui proiect de Hotãrâre de Guvern pe pagina de internet a Electrica respectiv a Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Statului, în vederea acordãrii posibilitãþii cetãþenilor, reprezentanþilor societãþii civile, de a formula propuneri ºi observaþii.
2. Informarea societãþii civile cu
privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementãrii proiectului de act normativ, precum ºi efectele asupra sãnãtãþii ºi securitãþii cetãþenilor sau diversitãþii biologice Proiectul de act normativ nu se referã la acest subiect

3. Alte informaþii Activitãþile de monopol desfãºurate de societãþi sunt activitãþi care se desfãºoarã într-un cadru special, reglementat de cãtre Autoritatea Naþionalã de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) instituþie cu atribuþii specifice, complexe, de monitorizare a societãþilor cu acest profil. ANRE creeazã ºi aplicã sistemul de reglementãri necesar funcþionãrii sectorului ºi pieþei energiei electrice ºi termice în condiþii de eficienþã, concurenþã, transparenþã ºi protecþie a consumatorilor.
În desfãºurarea activitãþilor comerciale curente, societãþile comerciale menþionate în prezentul proiect urmeazã a utiliza mecanisme de piaþã transparente ºi competitive în ceea ce priveºte îndeplinirea obiectului de activitate prin intrarea în raporturi comerciale de orice naturã.
Analiza efectelor juridice create de schimbarea acþionariatului Hidroelectrica ºi demararea procedurilor necesare în vederea obþinerii acordului în acest sens al instituþiilor finanþatoare care au acordat credite cãtre aceasta se va face ulterior emiterii deciziei de autorizare a concentrãrii, urmând a se dispune mãsurile necesare în conformitate cu practica standard la nivel internaþional în asemenea situaþii.
În cazul în care MEF, în considerarea calitãþii sale de acþionar, ºi-a asumat anumite obligaþii faþã de terþi, cum ar fi obligaþiile faþã de instituþiile finanþatoare ale Hidroelectrica, AVAS va prelua, în virtutea calitãþii sale de acþionar la Electrica, aceste angajamente, în condiþiile legii.

Secþiunea a 8-a
Mãsuri de implementare
Mãsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de cãtre autoritãþile administraþiei publice centrale ºi/sau locale – înfiinþarea unor noi organisme sau extinderea competenþelor instituþiilor existente Proiectul de act normativ nu se referã la acest subiect
2. Alte informaþii
Faþã de cele menþionate mai sus, în temeiul art. articolului 115, alin. (4) din Constituþia României, republicatã, s-a întocmit alãturatul proiect de Ordonanta de urgenta, pe care îl supunem aprobãrii.
Autoritatea pentru Valorificarea Cancelaria Primului Ministru
Activelor Statului
Preºedinte ªeful Cancelariei Primului Ministru
TEODOR ATANASIU MARIAN MARIUS DORIN

AVIZÃM FAVORABIL:

Ministerul Economiei ºi Finanþelor, Ministerul Justiþiei,
Ministru Ministru
VARUJAN VOSGANIAN CÃTÃLIN MARIAN PREDOIU
Ordonanþã de urgenþã
privind unele mãsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de cãtre Societatea Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. a unor pachete de acþiuni
Având în vedere cã obiectivul general al dezvoltãrii sectorului energetic îl constituie acoperirea integralã a consumului intern de energie în condiþii de creºtere a securitãþii energetice a þãrii, de dezvoltare durabilã ºi cu asigurarea unui nivel corespunzãtor de competitivitate,
Având în vedere necesitatea atragerii in regim de urgenþã de fonduri necesare pentru investiþiile de mediu ºi de retehnologizare fãrã de care continuarea activitãþii complexelor energetice este periclitatã, fiind ºtiut cã un grup mai mare de firme este mult mai credibil ºi deci eligibil la atragerea unor fonduri de la instituþiile financiare de credit,
Luând în considerare posibilele consecinþe ale actualei crize financiare înregistrate la nivelul unor þãri dezvoltate ºi necesitatea creãrii unor entitãþi economice stabile la nivel naþional, apte sã acþioneze atât pe piaþa regionalã de energie cât ºi pe piaþa unicã europeanã,
În considerarea faptului cã aceste elemente vizeazã un interes public, constituind o situaþie extraordinarã a cãrei reglementare nu poate fi amânatã,
În temeiul prevederilor articolului 115, alin. (4) din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã
ART. 1. (1). La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, se transferã din administrarea Ministerului Economiei ºi Finanþelor în administrarea Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Statului, denumitã în continuare A.V.A.S., întregul pachet de acþiuni nominative, deþinut de stat la Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica”- S.A., denumitã în continuare ,,Hidroelectrica’’-S.A.
(2). În termen de 30 zile de la data emiterii deciziei de autorizare a concentrãrii economice prevãzute la art. 6, Consiliul de Administraþie al ,,Hidroelectrica’’-S.A. va proceda la înregistrarea acestui transfer în registrul acþionarilor precum ºi la Oficiul Naþional al Registrului Comerþului.
ART. 2. (1). Se autorizeazã A.V.A.S. sã mandateze reprezentanþii sãi în adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor Societãþii Comerciale de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica”- S.A., denumitã în continuare ,,Electrica’’-S.A., sã aprobe toate operaþiunile ºi demersurile necesare pentru:
a). majorarea capitalului social al ,,Electrica’’-S.A. cu aportul statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, reprezentând întregul pachet de acþiuni nominative deþinute de stat la ,,Hidroelectrica’’-S.A.;
b). majorarea capitalului social al ,,Electrica’’-S.A. cu aportul statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, reprezentând întregul pachet de acþiuni nominative deþinute de stat la Societatea Comercialã „Complexul Energetic Rovinari” – S.A.;
c). majorarea capitalului social al ,,Electrica’’-S.A. cu aportul statului prin A.V.A.S., evaluat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, reprezentând întregul pachet de acþiuni nominative deþinute de stat la Societatea Comercialã „Complexul Energetic Turceni” – S.A.;
d) emiterea de noi acþiuni ale ,,Electrica’’-S.A. care revin statului prin A.V.A.S., în schimbul aporturilor prevãzute la lit. a), b) si c).
(2). A.V.A.S va efectua toate demersurile necesare în vederea evaluãrii aporturilor la capitalul social al ,,Electrica’’-S.A., menþionate la alin. (1) lit. a), b) si c).
ART. 3. (1) În termen de 30 de zile de la data majorãrii capitalului social al ,,Electrica’’-S.A. consiliile de administraþie ale ,,Hidroelectrica’’-S.A., Societãþii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” – S.A. ºi Societãþii Comerciale „Complexul Energetic Turceni” – S.A. vor proceda, în mod corespunzãtor, la înregistrarea transferurilor acþiunilor nominative de la A.V.A.S. cãtre Electrica S.A.
ART. 4. Mandatul pentru reprezentanþii în adunãrile generale ale Electrica S.A., se acordã prin ordin comun al ministrului economiei ºi finanþelor ºi al preºedintelui Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Statului.
ART. 5.
(1) Se autorizeazã AVAS sã constituie în favoarea “Electrica”-S.A. un drept de uzufruct asupra pachetelor de acþiuni menþionate la art. 2 alin. (1) lit. a), b) ºi c). “Electrica”-S.A. va exercita dreptul de uzufruct asupra acestor pachete de acþiuni în acord cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(2) Dreptul de uzufruct menþionat la alin. (1) înceteazã la data înregistrãrii “Electrica”-S.A. în registrul comerþului þinut de Oficiul Naþional al Registrului Comerþului, în calitatea sa de titular al dreptului de proprietate asupra fiecãruia dintre pachetele de acþiuni prevãzute la art. 2 lit. a)-c), în mod corespunzãtor.
(3). Transmiterea dreptului de uzufruct se realizeazã cu titlu oneros reprezentat de contravaloarea dividendelor aferente pachetelor de acþiuni ce fac obiectul dreptului de uzufruct, calculate pânã la data încetãrii acestui drept conform alin. (2).
(4). În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, consiliile de administraþie ale „Hidroelectrica „ S.A., Societãþii Comerciale „Complexul Energetic Rovinari” – S.A. ºi Societãþii Comerciale „Complexul Energetic Turceni „ – S.A. vor proceda la înregistrarea dreptului de uzufruct al „Electrica” – S.A. în registrele acþionarilor respectivelor societãþi comerciale, precum ºi în registrul comerþului þinut de Oficiul Naþional al Registrului Comerþului.
ART. 6. Prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã se aplicã dupã emiterea deciziei de autorizare a concentrãrii economice, în condiþiile legii, prin derogare de la prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale Legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
Cãlin Popescu Tãriceanu